Agumbe

DUÀÄA¨É:

        zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ agÁ¥ÀÄAf JAzÉà ºÉ¸ÀgÁzÀ DUÀÄA¨ÉAiÀÄ ªÀļÉAiÀÄ£ÀÄß £É£ÉzÀgÉ ªÉÄÊ dĪÉÄä£ÀÄßvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄà C°è£À ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄð¸ÀÛ PÀÆqÀ C£À£Àå C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀµÀÆÖ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPɤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. £ÀªÉA§gï¤AzÀ d£ÀªÀjªÀgÉUÉ ¸ÀÆAiÀÄð¸ÀÛªÀiÁ£À ¸À«AiÀÄ®Ä ¸ÀPÁ®. ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄlÖ¢AzÀ 826 «ÄÃlgï JvÀÛgÀ«zÀÄÝ ªÁ¶ðPÀ 650 «Ä. «ÄÃ. ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. DUÀÄA¨ÉAiÀÄ WÁn gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ªÉÄÊ dĪÉÄä¤ß¸ÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.

       DUÀÄA¨ÉAiÀÄ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ zÉêÁ®AiÀÄ, ¸À¤ºÀzÀ M£ÀPÉ C©âd®¥ÁvÀ, eÉÆÃVUÀÄAr, EªÉ®è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ vÁtUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ DUÀÄA¨É ºÉý ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀ. UÀzÀÝ® gÀ»vÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ MqÀ£Ál avÀÛPÉÌ ªÀÄÄzÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £Á½£À §zÀÄQ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃgÁqÀ®Ä ºÉƸÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.

     ¸ÀºÁå¢æ Vj ±ÀxÀAUÀUÀ½AzÀ ºÀZÀѺÀ¸ÀÄj¤AzÀ ¤vÀå ºÉzÀétð PÁ£À£À¢A£À DªÀj¹gÀĪÀ F ¸ÀܼÀªÀÅ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ 364 Q. «ÄÃ. ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Áè PÉÃAzÀæ¢AzÀ 90 Q. «Äà ªÀÄvÀÄÛ wÃxÀðºÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ 30 Q. «ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°èzÉ. ²ªÀªÉÆUÀ΢AzÀ GqÀĦUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è F ¸ÀܼÀ ¹UÀÄvÀÛzÉ.