Moodabidhre

ªÀÄÆqÀ©¢æ :

        EzÉÆAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR eÉÊ£ÀPÉëÃvÀæ. ¢UÀA§gÀ ªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ eÉÊ£À ªÀÄvÁZÁAiÀÄðgÀÄ E°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. E°è C£ÉÃPÀ eÉÊ£À ªÀÄA¢gÀUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸Á«gÀ PÀA§UÀ¼À §¸À¢ ªÀÄÄRåªÁzÀÄzÀÄ. EzÀgÀ°è£À ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼ÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉÆðPÉ E®èzÉà ¤«Äð¹zÁÝgÉ. F ªÀÄA¢gÀzÀ CAvÀ¨sÁðUÀzÀ°è eÉÊ£À ªÀÄvÀ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß avÀæUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¨sÀzÀæ¥Àr¹zÁÝgÉ.

        ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä E°è zÉÆqÀØ GvÀìªÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. E°è eÉÊ£ÀjUÉ C£ÉÃPÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ®©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°èUÉ 36 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°èzÉ. E°èUÉ ºÀwÛgÀzÀ¯Éèà PÁPÀð¼À JA§°è ²°àUÀ½UÉ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.