Kateel

PÀnÃ®Ä :

          ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ Cw ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ F ¥ÁæaãÀ ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¨sÀPÀÛgÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è zÀ²ð¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀܼÀ ¥ÀÄgÁtzÀ ¥ÀæPÁgÀ, PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è F ¥ÁæAvÀåzÀ°è PÁëªÀÄ vÁAqÀªÀªÁqÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀļɬĮèzÉà ©¹®Ä ºÉZÁÑAiÀÄÄÛ. ¨É¼ÉUÀ½®èzÉà d£À ªÀ£Àå ªÀÄÈUÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

      DUÀ E°è eÁ¨Á° ªÀĺÀ¶ð vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀAvÉ. d£ÀgÀÄ ºÀ¹ªÉAiÀÄ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀĺÀ¶ðUÉ ±ÀgÀuÁzÀgÀÄ. DUÀ ¢ªÀåzÀȶÖAiÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀðªÀ£ÀÆß UÀ滹zÀ eÁ¨Á° ªÀĺÀ¶ð, zÀÄUÁðªÀiÁvÉ E°èUÉ ±ÀA¨sÁ¸ÀÄgÀ£ÉA§ gÁPÀë¸À£À£ÀÄß ¸ÀAºÀj¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ §AzÁUÀ D gÁPÀë¸À gÁd£À C£ÀÄZÀgÀ£ÁzÀ CA¨Á¸ÀÄgÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀ£ÀAvÉ. D UÀªÀð¢AzÀ D gÁPÀë¸À£ÀÄ ªÀÄĤAiÀÄ ªÁnPÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀÄdÕ AiÀiÁUÁ¢UÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄA¢gÀ, ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÜA©ü¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ.

      D PÁgÀt¢AzÀ¯Éà PÁëªÀÄ ºÉZÁÑAiÀÄÄÛ JAzÀÄ UÀ滹zÀ eÁ¨Á° ªÀĺÀ¶ð, PÀÆqÀ¯Éà zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸À£ÀßUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸À£ÀßzÀÞgÁV MAzÀÄ ±ÁAwAiÀÄdÕªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä GzÀÄåPÀÛ£ÁzÀ. CzÀPÁÌV ºÁ®Ä ¨ÉÃPÁV §AvÀÄ. CzÀPÉÌ eÁ¨Á°, zÉêÉÃAzÀæ£À ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁªÀÄzsÉãÀĪÀ£ÀÄß PÀ½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjzÀ£ÀAvÉ. DzÀgÉ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁªÀÄzsÉãÀÄ ¨ÉÃgÉ ¢ÃPÉëAiÀÄ°èvÀÛAvÉ. D PÁgÀt¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀA¢¤AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄå¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀAvÉ.

      £ÀA¢¤ CzÀPÉÌ CAVÃPÀj¸À¢zÀÝjAzÀ eÁ¨Á° DPÉAiÀÄ£ÀÄß ±À¦¹zÀ£ÀAvÉ. D ±Á¥ÀzÀ¨sÁgÀ¢AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀ £ÀA¢¤ ªÀĺÀ¶ðAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆgɺÉÆPÀÄÌ ¥ÁæAiÀIJÑvÀÛPÉÌ ¹zÀÞ¼ÁzÀ¼ÀAvÉ. ¸ÀAvÀÈ¥ÀÛ£ÁzÀ eÁ¨Á°, £ÀA¢¤AiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ AiÀÄdÕªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÀ£ÀAvÉ. PÀÆqÀ¯Éà zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ »A¢gÀÄV F ¥ÁæAvÀåªÀ£ÀÄß ¸À¸Àå±ÁåªÀÄ® zsÁwæAiÀiÁV §zÀ°¹zÀgÀAvÉ. D AiÀiÁUÀzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀA¢¤ MAzÀÄ £À¢AiÀÄ gÀÆ¥À ¥ÀqÉzÀ¼ÀAvÉ. FUÀ °è ¥ÀæªÀ»¸ÀĪÀ £À¢ CªÀ¼Éà £ÀA¢¤. vÀ£Àß CºÀAPÁgÀªÀ£ÀÄß eÁ©° ªÀĺÀ¶ð CqÀV¸ÀÄvÀÛ¯Éà CgÀÄuÁ¸ÀÄgÀ£ÀÄ §æºÀä¤UÁV wêÀæªÁzÀ vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀ.

      §æºÀä ¥ÀævÀåPÀëªÁzÁUÀ vÀ£ÀߣÀÄß AiÀiÁªÀ DAiÀÄÄzsÀzÀ ªÀÄÆ®PÀªÁUÀ°Ã, ¢é¥ÁzÀ CxÀªÁ ZÀvÀĵÁàzÀ fëUÀ¼À ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀt ¸ÀA¨sÀ«¸ÀzÀAvÉ ªÀgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ. eÉÆvÉUÉ §æºÀäzÉêÀ£ÀÄ C¸ÀÄgÀ¤UÉ UÁAiÀÄwæ ªÀÄAvÉÆæÃ¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÆß G¥ÀzÉò¹zÀ. D ªÀgÀzÀ §®¢AzÀ CgÀÄuÁ¸ÀÄgÀ£ÀÄ zÉêÀvÉUÀ¼É®ègÀ£ÀÆß ¸ÉÆð¹ ¸ÀéUÀðªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸Áé¢ü£ÀPÉÌ vÀAzÀÄPÉÆAqÀ.

      DUÀ §æºÀä¸Ààw, CgÀÄuÁ¸ÀÄgÀ£À£ÀÄß ¸À«Äæ¹ ¤Ã¤µÀÄÖ ±ÀQÛªÀAvÀ£À®èªÉÃ? ºÁUÁzÀgÉ D aPÀÌ zÉêÀvÉAiÀiÁzÀ UÁAiÀÄwæAiÀÄ£ÉßÃPÉ ¥Áæyð¸ÀÄwÛgÀĪÉ? JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀAvÉ. CzÀjAzÀ CºÀAPÁgÀ vÀÄA©zÀ CgÀÄuÁ¸ÀÄgÀ£ÀÄ UÁAiÀÄwæêÀÄAvÀæ, d¥ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ©lÖ£ÀAvÉ. CzÁzÀ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÉà CgÀÄuÁ¸ÀÄgÀ£À GzÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¹ÛçÃgÀÆ¥À PÀAqÀħAvÀAvÉ. ªÉÆûvÀ£ÁzÀ CgÀÄuÁ¸ÀÄgÀ DPÉAiÀÄ §½UÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ¯Éà DPÉ zÀÄUÁðzÉë JAzÀÄ DvÀ¤UÉ w½zÀĺÉÆÃAiÀÄÛAvÉ. CzÀjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß PÀgÀªÁ®ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀÄßVιzÀ£ÀAvÉ. zÀÄUÁðzÉë PÀÆqÀ¯Éà MAzÀÄ PÀ°è£À §AqÉAiÀÄ°è °Ã£ÀªÁzÀ¼ÀAvÉ.

      CgÀÄuÁ¸ÀÄgÀ£ÀÄ D §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀwÛ ©Ã¸ÀÄvÀÛ¯Éà D §AqÉAiÀÄ PɼÀV¤AzÀ ®PÁëAvÀgÀ eÉãÀĺÀļÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ D QÃlUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀAvÉ. CªÀÅUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ §æºÀä£À ªÀgÀ ¥sÀ®¥ÀæzÀªÁUÀ°®è. CgÀÄuÁ¸ÀÄgÀ£À ¸ÀAºÁgÀªÁUÀÄvÀÛ¯Éà eÁ¨Á° ªÀĺÀ¶ð zÀÄUÁðªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Áæyð¹ DPÉAiÀÄ£ÀÄß GUÀæ ¨sÀæªÀÄgÀ zÉëAiÀÄAvÉ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæwµÁצ¹zÀgÀÄ.

F ¥ÁæAvÀåzÀ°è £ÀA¢¤Ã £À¢ PÀn ¨sÁUÀzÀ°è K¥ÀðlÖ PÁgÀt PÀnîĠJAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁAiÀÄÄÛ. F £À¢AiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è zÉÃUÀÄ®«gÀĪÀ ¨ÉlÖªÀ£ÀÄß PÀ£ÀPÀVj JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. F PÉëÃvÀæ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ Cw ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÉ. ¥Àæw ¢£ÀªÀÇ C£ÉÃPÀ ¨sÀPÀÛgÀÄ F ¥ÁæAvÀåªÀ£ÀÄß zÀ²ð¸ÀÄvÁÛgÉ. 

© 2014 AUTHOR CURIOUS KARNATAKA ALL RIGHTS RESERVED